על רמת הוודאות הנדרשת טרם שימוש בפטור “ספק יחיד”

“על מכרזים” – על רמת הוודאות הנדרשת טרם שימוש בפטור “ספק יחיד”​ להורדת הגיליון בפורמט PDF – לחץ כאן לאחרונה קיבל בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, עתירה אשר הוגשה כנגד החלטת ועדת המכרזים של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים (להלן: “משרד הרווחה“)  – לעשות שימוש בפטור ממכרז של “ספק יחיד” לצורך התקשרות עם מפעיל חניון, […]

על ניסוח מדויק של כללי המכרז

על מכרזים – על ניסוח מדויק של כללי המכרז  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 88 (22.3.21) עריכת מסמכי מכרז מתאפיינת בעבודה יסודית, הלוקחת בחשבון את צרכי הרשות המנהלית, מאפייני השוק הרלוונטי, המגבלות החוקיות, המנהליות הקיימות ביחס להתקשרות הנדרשת, כמו גם הסתכלות עתידית על מנת להגיע […]

על כלל “מקבילית הכוחות” בהליך נוהל הצעת מחיר של משכ”ל

על מכרזים – על כלל “מקבילית הכוחות” בהליך נוהל הצעת מחיר של משכ”ל  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 87 (15.02.21) האם כלל “מקבילית הכוחות” אשר נקבע על ידי בית המשפט העליון, חל גם על הליכי נוהל הצעות מחיר המבוצעים על ידי החברה למשק וכלכלה של […]

על מכרזים – על אי תחולת חוק חובת המכרזים ותקנותיו על מכרזי רשויות מקומיות

על מכרזים – על אי תחולת חוק חובת המכרזים ותקנותיו על מכרזי רשויות מקומיות  להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 86 (04.01.21) בימים האחרונים הופץ עותק מכתב מאת התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל, אשר נשלח לכאורה  לעיריית עפולה ביחס להליך מכרזי של בחירת אדריכל לבינוי של […]