יש לסמן את ענפי המשנה אליהם המועמד/ת מעוניין/ת להתקבל. תשומת לב המועמדים כי יש לעמוד בתנאי הסף שנקבעו ביחס לכל ענף משנה בנפרד.
אנו מאשרים ומצהירים כי ביחס לכל אחד מענפי המשנה אותם סימנו במסגרת בקשתנו להיכלל במאגר, אנו עומדים בתנאי הסף אשר נקבעו ביחס לאותם ענפי משנה. לראיה אנו מצרפים את כלל התעודות הנדרשות וכן קובץ פירוט של ניסיוננו הקודם ביחס לכל אחד מענפי המשנה אליו ביקשנו להתקבל.
Click or drag a file to this area to upload.
יש להעלות קובץ אחד שלם אשר גודלו לא עולה על 8MB. בקובץ יש לצרף: (1) טופס ניסיון קודם מלא ביחס לכל אחד מענפי המשנה אליו מעוניין המשתתף להתקבל. (2) קורות חיים או פרופיל מקצועי. (3) תעודות המעידות על השכלה. (4) המלצות.