ניסיון קודם רע

האם המשך קבלת שירותים או הארכת התקשרות של הרשות עם קבלן המשתתף במכרז, עשויה לאיין את האפשרות לפסול את הצעתו מחמת “ניסיון קודם רע”? דוד רן־יה, עו”ד “ניסיון קודם רע” של רשות מקומית עם ספקים/נותני שירותים הינו טעם אשר הוכר בפסיקה ככזה המאפשר לרשות שלא לבחור בהצעה הכלכלית “הטובה” ביותר. אך האם ועדת המכרזים יכולה […]

מכרזים להפעלת מוסדות חינוך או העברת בעלות במוסדות חינוך על ידי רשויות מקומיות

מכרזים להפעלת מוסדות חינוך או העברת בעלות במוסדות חינוך על ידי רשויות מקומיות דוד רן־יה, עו”ד ביום 1 למרץ שנת 2016 פרסמה מנכ”לית משרד הפנים יחד עם מנכ”לית משרד החינוך חוזר מיוחד שעניינו: “נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות” (להלן: “הנוהל“). הנוהל נערך ופורסם הואיל ובשנים האחרונות […]

פטור ממכרז בין רשויות מקומיות

האם רשאית רשות מקומית להתקשר בחוזה לקבלת שירותים תמורת תשלום עם איגוד ערים או עם רשות מקומית אחרת? דוד רן־יה עו”ד בפסק דין שפורסם לאחרונה  – עע”מ 1777/14 חן המקום בע”מ נ’ עיריית קרית אונו (פורסם בנבו 16.6.16), דן בית המשפט העליון בשאלה שבכותרת וקבע כי התקשרות בין שתי רשויות מקומיות או התקשרות של רשות מקומית […]