קול קורא

לאזרחים ותיקים להשתתף בהגרלה לחלוקת

מחשב לוח (טאבלטים) ממפעל הפיס

מבוא:

 1. עיריית אופקים (להלן: “העירייה“) מזמינה בזאת אזרחים וותיקים תושבי העיר אופקים, העומדים בקריטריונים המפורטים בפניה זו, להירשם להגרלה לחלוקת מחשבי לוח (טאבלטים) אשר הוקצו לעירייה ממפעל הפיס.
 2. הרישום להגרלה זו הינו “סבב שלישי” של רישום בו בוצעו הקלות על ידי העירייה בקריטריונים שנקבעו לרישום כאמור.
 3. תושבים וותיקים אשר נרשמו להגרלה בסבב הקודם, אינם נדרשים להירשם שוב ורישומם הקודם יהא תקף.
 4. לרשות העירייה 20 מחשבי לוח (טאבלטים) לחלוקה, מותאמים לאזרחים וותיקים, אשר הוקצו לה על ידי מפעל הפיס לחלוקה (3 מחשבי לוח כבר הוקצו לנרשמים בסבבים קודמים אשר עמדו בקריטריונים לחלוקה אז).

תנאים (קריטריונים) להרשמה להגרלה:

על הנרשם להגרלה לעמוד בכלל התנאים הבאים:

 1. תושב/ת אופקים.
 2. גילו הינו גיל קבלת קצבת זקנה: נשים -62 ; גברים – 67.
 3. לא יוכלו להשתתף בהגרלה:
 • חבר/ת מועצת עיר, שותפו/ה, סוכנו או קרוב משפחה שלו/ה שהינם בן/בת זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.
 • עובד/ת העירייה “קרוב” משפחה שלו/ה שהינו בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ.

אופן ומועד ההגשה:

את הבקשה ניתן להגיש ב עד ליום 30.6.21  בטופס האלקטרוני שלהלן.

ההגרלה ומועד ההגרלה:

 1. ההגרלה תתקיים במשרדי העירייה בנוכחות יועמ”ש העירייה מועד ההגרלה ייקבע בהמשך.
 2. בהגרלה ישתתפו רק אזרחים וותיקים העומדים בקריטריונים הקבועים בפניה זו באופן מלא (העירייה תבצע בדיקות ביחס להצהרות המבקשים להשתתף בהגרלה.
 3. אין מניעה במסגרת הרישום להגרלה כי יירשמו בני זוג החיים באותו משק בית כל אחד ברישום נפרד – אולם לא יחולק יותר מטאבלט אחד למשק בית אחד – דהיינו לא יוכלו להיות זוכים שני בני זוג בשני טאבלטים. 
 4. חלוקת מחשבי הלוח (טאבלטים) תתבצע רק לאחר קבלתם הפיסית במשרדי העירייה. העירייה אינה מציגה מצג ביחס למועד החלוקה ו/או חלוקה בכלל.
 5. העירייה תוכל לבטל את הליך ההגרלה ו/או לערוך הליך הגרלה אחר/חדש ו/או לקבוע כי החלחוקה תבוצע בהחלטת ועדה מקצועית על פי קריטריונים שייקבעו מראש.
 6.  

כללי:

 1. העירייה אינה אחראית למחשבי הלוח (הטאבלטים), לרבות תצורתם, תחזוקתם, הפעלתם, פגמים או קלקולים בהם, מועד חלוקתם וכיו’
 2. העירייה אינה אחראית לרישום לקוי/פגום של מבקש כלשהו
 3. קביעת הזוכים בהגרלה הינה סופית ואינה ניתנת לערעור
 4. העירייה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל או לדחות את ההגרלה במידת הצורך וזאת בהתאם לשיקול דעת העירייה
 5. בעצם הרישום להגרלה מקבלים עליהם המשתתפים תנאים וכללים אלו.
 

                                                                                                                  איציק דנינו      

                                                                                                               ראש העירייה

טופס בקשה לרישום להגרלה

העירייה תבצע בדיקה לעניין זה לרבות באמצעות רישום הארנונה.
//
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 2 files.
יש להעלות צילום של תעודת הזהות עם הספח, ובתעודת זהות מגנטית צילום של שני צדדיה (ניתן להעלות שני קבצים נפרדים). גודל הקובץ לא יעלה על 2MB

הצהרת המשתתף:

אני מצהיר/ה ומאשר/ת כי:
א. אני תושב/ת אופקים בגיל 62 (אישה) בגיל 67 (גבר).
ב. איני "חבר/ת מועצה" או שותף או סוכן או קרוב משפחה של "חבר/ת מועצה"."קרוב משפחה" לעניין זה - בן/בת זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות.
ג. איני "עובד/ת עירייה" או "קרוב משפחה" שלו/ה. "קרוב משפחה" לעניין זה: בן/בת זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ.
ד. אני מתחייב להודיע לעירייה עד מועד ההגרלה על כל שינוי באיזה מהצהרותי לעיל.
ה. אני מעוניין להשתתף בהגרלה לקבלת מחשב לוח (טאבלט). קראתי את כלל תנאי ההגרלה ואני מסכים להם. הובהר לי כי העירייה אינה אחראית למחשבי הלוח (הטאבלטים), לרבות תצורתם, תחזוקתם, הפעלתם, פגמים או קלקולים בהם, מועד חלוקתם וכיו' וכן כי העירייה אינה אחראית לרישום לקוי/פגום שלי להגרלה.
נגישות