על מכרזים

ניוזלטר משפטי פרקטי העוסק בדיני מכרזים בעריכת עוה"ד דוד רן־יה. "על מכרזים" מופץ לבעלי תפקיד במרבית הרשויות מקומיות ברחבי הארץ, משרדי ממשלה, חברות ממשלתיות, גופי סמך, גופים ציבוריים אחרים, משרדי עו"ד פרטיים וכיו'. "על מכרזים" מופץ בתדירות דו שבועית (פעמיים בחודש), בימי ב' (שני) בשבוע (למעט חגי ישראל). לקבלת "על מכרזים" באופן סדיר ישירות לדוא"ל שלכם, ניתן לבצע רישום באתר האינטרנט שלנו או לשלוח בקשה לרישום לדוא"ל: office@aradv.co.il.

"על מכרזים"

Generic selectors
חפש לפי ביטוי מדויק
חפש לפי כותרות
חפש בתוכן
חפש בפוסטים
חפש באתר
Filter by Categories

עניי עירך קודמים - חלק א': האם רשות מקומית יכולה לקבוע תנאי העדפה במכרזים לתושב הרשות או לבעל עסק ברשות? ניוזלטר בשני חלקים

עניי עירך קודמים - חלק ב': בהינתן שניתן לעיתים להעניק העדפה לתושב או לבעל עסק ברשות מקומית - מהם הכללים שיש להקפיד עליהם?

פטור ממכרז בין רשויות - התקשרות בין שתי רשויות מקומיות או התקשרות של רשות מקומית לאיגוד ערים (גם אם הרשות המקומית אינה חברה בו) היא פרקטיקה אפשרית

סמכות בית המשפט: ספקטרום הסעדים אותם מוסך להעניק בית המשפט לעניינים מנהליים אינו מוגבל ואינו סגור לסעדים שהתבקשו בהליך המנהלי

מכרזים להפעלת מוסדות חינוך - "נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות" - מרץ 2016 - לא עדכני

ניסיון קודם רע: האם העובדה שרשות לא ביטלה הסכם עם קבלן/ספק מונעת מועדת המכרזים לשקול שיקולים של "ניסיון קודם רע" אל מול אותו קבלן/ספק?

פגמים פרוצדורליים במכרז: אי הקפדה על דרישות פרוצדוראליות בהליך המכרזי עלולה להביא לביטול המכרז

רשויות - חוזר מנכ"ל 8/2016 - הופץ חוזר מנכ"ל 8/2016 – נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז – תחולה מיום 1.6.2017.

נוהל הקצאת מקרקעין: מי הגוף אשר מוסמך להורות על עצירת/ביטול הליך הקצאת נכס עירוני שהחל אך לא הושלם?

סמכות ועדת המכרזים - מרגע שנחתם חוזה עם הזוכה במכרז, אנו מצויים במישור החוזי ואין לוועדת המכרזים את הסמכות לבטל או לשנות את תנאי הזכייה מכוח חיי המכרז שתמו

התערבות ראש הרשות במכרז - יש פגם בהתערבות או בהבעת דעה של ראש הרשות בהליכי מכרז קודם להעברת המלצת וועדת המכרזים לאישורו

ועדת השלושה - מכרזי מסגרת שעורך ארגון או מוסד ציבורי – "ועדת השלושה" אינה חייבת לבחור את ההצעה הזולה ביותר אלא את ההצעה "הכשרה" הזולה ביותר

שינוי התקשרות שנעשתה בעקבות מכרז: ניתן לבצע שינויים בהתקשרות שלאחר הזכייה במכרז – שינויים והתאמות אשר אינם משנים את מהות ההתקשרות

שונה ופורסם נוהל בחירת גורם מפעיל: ביום 2.1.17 פרסם מנכ"ל משרד הפנים בשיתוף עם מנכ"לית משרד החינוך, נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך. נוהל זה מבטל ומחליף את הנוהל אשר פורסם ביום 6.3.16 במסגרת חוזר מנכ"ל מיוחד

פקודת ביזיון בימ"ש נגד ועדת המכרזים: הטלת סנקציה מכוח פקודת ביזיון בית המשפט על וועדת המכרזים ו/או מי מחבריה ו/או על הרשות המקומית בשל אי קיום פסק דין ותוצאות אי הפקדת אומדן בתיבת המכרזים – חלק א'

אי הפקדת אומדן בתיבת המכרזים: תוצאות אי הפקדת אומדן בתיבת המכרזים בראי א.ע כהן הדברות בע"מ נ' עיריית נשר (פורסם בנבו 28.12.16)– חלק ב

פגם בערבות: פגם בערבות של שינוי בתקופת חילוט הערבות מהווה גם הוא פגם מהותי שיש לפסול בגינו את ההצעה במכרז – בין אם צורף נוסח ערבות למסמכי המכרז ובין אם לאו

ניגוד ענייניים במכרזים: על "השכן" , "האקס" ו-"הנוקם" - אין די להראות שיש "ניגוד עניינים פוטנציאלי" אלא שיש צורך להראות "חשש ממשי" של ניגוד עניינים

על פרשנות תנאי סף במכרז - ככל שיש מספר פרשנויות לתנאי סף במכרז יש לבחור בפרשנות המקיימת את ההצעה ולא הפוסלת אותה

על דיני מכרזים בתאגידים מקומיים - עד להתקנת תקנות דיני המכרזים בתאגידים מקומיים הם דיני הרשות המקומית ודיני המכרזים הציבוריים

על סמכותו של ראש הרשות שלא לאשר המלצה של ועדת המכרזים - כשראש העיר אומר "לא" למה הוא מתכוון?

על "הצעה יחידה" הדין הקיים - בראי עע"מ 2432/17 דבריו של כבוד השופט מזוז

על "ניסיון קודם טוב" כפרמטר שובר שוויון בין הצעות במכרז - ועל כלל מקבילית הכוחות בראי ת"מ 61913-03-16 ע.ת.מ – ערוצי מדידה ותשתיות בע"מ נ' מינהלת בר לב בע"מ

על שינוי אמות מידה במכרז - על האיסור לשנות את אמות המידה ואופן בחינת ההצעות במכרז פומבי

על ביטול "נוהל הצעות מחיר" הנערך על ידי משכ"ל - ופרסום מכרז פומבי חדש תחתיו

[wysija_form id=”1″]

 

נגישות