על מכרזים -על חוזר מנכ”ל 4/2019 לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך

על מכרזים -על חוזר מנכ”ל 4/2019 לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך

על חוזר מנכ”ל 4/2019 לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך

להורדת הקובץ בפורמט PDF לחץ כאן

עו”ד דוד רן־יה – הופץ במסגרת “על מכרזים” גיליון 53 (25.03.19) 

הערה: חוזר מנכ”ל 4/2019 עודכן שוב ביום 26.3.20 – לחוזר העדכני: לחץ כאן.

-האמור בעלון זה נכתב טרם עדכון החוזר-

ביום 20.3.19 פורסם חוזר מנכ”ל (משרד הפנים ומשרד החינוך) 4/2019  – נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך (להלן: “הנוהל“) אשר החליף את חוזר מנכ”ל 9/2016 באותו נושא מיום 29.12.16 על עדכוניו (להלן: “הנוהל הקודם“).

לקריאת חוזר המנכ”ל המעודכן המלא ניתן ללחוץ כאן, או לאתרו באתר משרד הפנים תחת הלשונית חוזרי מנכ”ל.

הנוהל (כפי שעשה הנוהל הקודם) מסדיר את הליכי המכרז ביחס לבחירת גורם מפעיל או העברת בעלות על מוסד  חינוך, קובע את תנאי הסף במסגרתם ומתווה את מרבית מדדי האיכות שם.

על הרשויות לדאוג כי התקשרותם עם מפעיל כאמור או בעלות תעשה במכרז, בהתאם לנוהל, לכל המאוחר עד לשנת הלימודים תשפ”א. אין בנוהל החדש כדי לפגוע בהתקשרויות שנעשו לפי הנוהל הקודם. אין בנוהל החדש כדי לפגוע בחוזים קיימים שנעשו טרם פרסומו אולם יש לבצע לחוזים אלו התאמות להוראות התפעול בנוהל – ככל שנדרש.

בעלון זה נסקור את השינויים והחידודים המרכזיים בנוהל ביחס לנוהל הקודם אשר היה בתוקף עד ליום 19.3.19.

חוזר מנכ”ל 4/2019 – שינויים מרכזיים:

 1. שינוי ביחס בין מדדי האיכות למדד המחיר: בנוהל החדש נקבע היחס כך שלמדדי האיכות יהא משקל של 85% ולמדד המחיר יהא משקל של 15% (בשונה מבעבר, בו היחס בין המדדים היה 90/10). מרכיבי ניקוד המחיר נשארו זהים למעט חידודים קלים.
 2. הודגשה, הורחבה וחודדה ההתחייבות של הרשות המקומית לשאת בעלויות הקיום של מוסדות החינוך, כך שהרשות תתחייב להעביר לבעלות שתזכה במכרז השתתפות – בהיקפי השתתפותה בבתי ספר דומים בבעלותה ובכל מקרה לא פחות מסך מימון השירותים הבסיסים של מוסד החינוך לו היה מופעל על ידה. הנוהל החדש (בניגוד לעבר) מפרט דוגמאות של השתתפויות כאמור, לדוגמא:
  • השלמת תקצוב נורמטיבית ל-100% של עלות עובדי המנהל, השירותים והסיוע, מזכירים, שרתים, טכנאי ועובדי סיוע עיוני וטכנולוגי, לבורנטים בחינוך עיוני וטכנולוגי וסייעות.
  • השתתפות באחזקה שוטפת של שירותים, תוך השלמה נורמטיבית של תקציבי משרד החינוך, לרבות אגרות שכפול, חומרים שוטפים וחומרי מדע וטכנולוגיה.
  • תשלום חשמל ומים בגובה שלא יפחת מהעלות הממוצעת של חשבונות אלה בשלוש השנים האחרונות, בהצמדה למספר התלמידים בבית הספר.
  • מענה לכל ההוצאות הנדרשות כדי שהבעלות תוכל לעמוד בסטנדרטים הנדרשים לרישוי בית הספר בכל הנוגע להיבטי בטיחות ובריאות.
  • תיקון ליקויים מהותיים במבנה או בסביבתו, שאינם מאפשרים קיום תקין של שגרת הלימודים.
  • הנגשה פרטנית כמתחייב בדין וזאת על פי הנוהל של משרד החינוך.

מניסיוננו, מומלץ להפנות את תשומת ליבם של הגזברים לסעיפים 2.6-2.9 לנוהל ולתת לכך ביטוי בתקציב הרשות.

בנוהל נכתב כי משרד החינוך לא יאשר העברת בעלות מקום בו הרשות לא ציינה במפורש במכרז כי היא מתחייבת להעניק את השתתפותה בהתאם למפורט בנוהל.

 

3. הוכנסו הוראות והסדרים שיש לכלול בחוזי ההתקשרות עם המפעיל או הבעלות החדשה, כגון:

 • הסדרה של זכויות כוח האדם הממשיך.
 • הסדרה של שימוש במבנה בית הספר.
 • הסדרה של העברת מטלטלין לבעלות החדשה.

תשומת לב הרשויות מופנית לנהלי משרד החינוך בהעברת בעלויות, בין בעלות קיימת לבעלות חדשה ובין רשות מקומית לבעלות חדשה.

4. מדדי האיכות חולקו כך, ש-65 נקודות מהם מוכתבות מראש על ידי משרד החינוך לרבות לעניין התמונה החינוכית והמחוון הדיגיטאלי (טרם פורסמו הנחיות לשנת תש”פ) – ניתן להתרשם מהמחוון הדיגיטאלי בכתובת: http://apps.education.gov.il/pobmhvnet/pobmhv .

20 נקודות איכות נוספות נתונות לשיקול דעת הרשות המקומית מתוך מגוון של מדדים המצויים בנוהל עצמו. הנוהל לא קבע את אופן בחינת המדדים כאמור והדבר נתון לשיקול דעתה – מניסיוננו עדיף שלא להרבות במדדים אלו על מנת לשמור על מכרז יעיל ופשוט ככל שניתן.

מכרזי הפעלת בתי ספר הינם מכרזים מובנים מראש, מניסיוננו, הנוהל לא חף מפגמים ויש בו הוראות מכבידות שלא לצורך (כגון הגשת ההצעות בשתי מעטפות כאשר ממילא נפתחת הצעת המחיר במעמד הפתיחה – לא ברור מה תכלית הפעולה), היעדר אבחנה בין התחייבויות לתנאי סף, לכל משתתף במכרז האפשרות לדעת את מרבית הציון שלו עוד בטרם פרסום המכרז וכיו’.

אך בהיעדר אוזן קשבת במשרד החינוך  – יש לפעול בהתאם לאמור בנוהל ולבחון במסגרת הצדדים הטובים בו ומגבלותיו, את ההצעה היעילה ביותר עבור מערכת החינוך ברשות המקומית.

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות אלינו בלחיצה כאן  או לפנות אלינו בדוא”ל לכתובת: david@aradv.co.il.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
נגישות