שונה ופורסם נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוכי

שונה ופורסם נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוכי

שונה ופורסם נוהל חדש לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוכי

דוד רן־יה, עו”ד

ביום 2.1.17 פרסם מנכ”ל משרד הפנים בשיתוף עם מנכ”לית משרד החינוך, נוהל לבחירת גורם מפעיל או להעברת בעלות על מוסד חינוך על ידי רשויות מקומיות והפעלת מוסדות חינוך. נוהל זה מבטל ומחליף את הנוהל אשר פורסם ביום 6.3.16 במסגרת חוזר מנכ”ל מיוחד (עליו כתבנו במסגרת גיליון מס’ 11).

בקצרת אומר יודגש כי הנוהל החדש תואם יותר את דיני המכרזים (בפרט את עקרון השוויון שם)  ומותיר גמישות גדולה יותר ברשויות המקומיות לקבוע את הפרמטרים לבחירת הגורם המפעיל – זאת ביחס לנוהל הקודם.

בנוסף פורסמו הנחיות ביניים של משרד החינוך לעניין ניקוד “התמונה החינוכית” בנוהל.

תוקף תחולה:

החל מיום 1.1.17 ולגבי כלל הרשויות המקומיות המחויבות על פי דין לפרסם מכרז ביחס להפעלת בתי ספר משנת הלימודים תשע”ח ואילך – יש לבצע את ההליך המכרזי בהתאם לתנאי החוזר.

על הרשות  להתנהל באופן שההתקשרויות להפעלת בתי ספר תהיינה על פי מכרז כאמור בחוזר הנ”ל, לכל המאוחר משנת הלימודים תשפ”א.

חוזים קיימים:

לגבי בתי ספר שניהולם נעשה על פי מכרז שפורסם כדין, החל משנת הלימודים תשע”ב ואילך, נדרשות רשויות מקומיות לפרסם מכרז בהתאם לתנאי הנוהל החדש לקראת מועד סיומה של תקופת הניהול על פי החוזה או לקראת שנת הלימודים תשפ”א, המוקדם מבניהם, וזאת בהתאם ובכפוף להוראות כל דין.

הנוהל אינו פוגע בחוזים שנחתמו כדין והיו קיימים ותקפים טרם פרסומו של נוהל זה. יחד עם זאת, ככל שבהסכם של הרשות עם מפעיל ישנן הוראות הסותרות הנחיות בעניין תקציבים לבתי הספר, תקורה וניוד משאבים – על הרשות להחיל ככל שניתן הוראות אלו על החוזה כאמור. אם לא ניתן  להכניס שינויים לחוזה הקיים, יש לפרסם מכרז בהתאם להוראות הנוהל לקראת שנת הלימודים תשע”ט.

החוזר אינו מתייחס באופן מפורש לחוזים שנעשו לפני שנת תשע”ב, אולם לדעתנו, מהוראות תוקף התחולה והוראות הדין עולה כי מדובר בחוזים שיש לפרסם בגינם מכרז בהתאם לנוהל לאלתר (יש כמובן לבחון כל מקרה לגופו).

לשאלות או הבהרות ניתן לפנות אלינו בלחיצה כאן  או לפנות אלינו בדוא”ל לכתובת: david@aradv.co.il

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email
נגישות