הקמת "רשימת מציעים"

עבור עיריית נס ציונה
עיצוב פנים

ועדת ההתקשרויות של עיריית נס ציונה (להלן: “הועדה” או “ועדת ההתקשרויות” ו-“העירייה” בהתאמה) מזמינה בזאת תאגידים או יחידים עוסקים, העומדים בתנאי הסף המפורטים במסמכי הזמנה זו, להיכלל ב”רשימת המציעים” של העירייה בתחום “עיצוב פנים”, אשר תשמש אותה בפניה לקבלת הצעות לביצוע עבודות/שירותים בפטור ממכרז לפי תקנה 3(8) לתקנות העיריות (מכרזים) תשמ”ח -1987.

פניה זו, כמו גם תפעול רשימת המציעים והשימוש בה, ייעשו בהתאם להוראות כל דין ונוהל משרד הפנים מס’ 8/2016 שעניינו נוהל התקשרויות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים בפטור ממכרז, כפי שיהא מעת לעת (להלן: “נוהל משרד הפנים“).

היכללות של גוף ברשימה, כמו גם השימוש בו, ייעשו על פי כל דין ובהתאם לתנאים המפורטים להלן:

תנאי סף:

רשאים להציג את מועמדותם להיכלל ברשימה אזרחי ישראל, אשר הנם עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל, המקיימים אחר התנאים שלהלן:

ביצע במהלך השנים 2017 – 2020, ארבעה פרויקטי תכנון ביצוע בתחום עיצוב פנים של חללים כאשר שניים מהפרויקטים כאמור היו עבור “לקוחות מוסדיים” (אין מניעה שהפרויקטים בוצעו עבור אותו לקוח מוסדי).

“תכנון ביצוע” משמעו: ביצוע כלל עבודות העיצוב/תכנון וכן את עבודות הביצוע (בעצמו או באמצעות קבלני ביצוע מטעמו).

“לקוח מוסדי” בתנאי סף זה משמעו: רשויות מקומיות, תאגידים מקומיים, תאגידי מים וביוב, חברות ממשלתיות, משרדי ממשלה, גופי סמך, משטרה, צה”ל, קופ”ח, קק”ל, גופים “דו מהותיים”, בנקים, תיאטראות, רכבת ישראל.

יש למלא את הניסיון הקודם הנדרש בטופס האלקטרוני.

לא קיים המועמד את כל התנאים הדרושים להיכללותו המאגר ועדת התקשרויות, מטעם זה בלבד ולפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לפסול את הצעתו או לחלופין, לבקש כי ישלים ו/או יתקן ו/או יבהיר ו/או ישמיט איזה מהמסמכים ו/או הפרטים ו/או העניינים שבהצעתו.

ועדת ההתקשרויות אינה חייבת לקבל למאגר מועמד שלרשות יש ניסיון לא טוב עימו, זאת בכפוף לביצוע שימוע על פי דין.

אופן ההגשה:

יש למלא את כלל הפרטים המפורטים בטופס זה לרבות את ניסיון המשתתף בהתאם לנדרש בתנאי הסף.

יש לצרף בפורמט PDF קובץ אשר לא יעלה על גודל של 8MB המכיל את פרופיל המועמד לרבות ניסיונו וניסיון העומד בראשו, מכתבי/מסמכי המלצה וכל מסמך אחר אשר עשוי לשפוך אור על תחומי המומחיות וניסיון המועמד לפי שיקול דעת המועמד. 

פירוט ניסיון פרויקט 1:
פרטי המזמין
פירוט ניסיון פרויקט 2:
פרטי המזמין
פירוט ניסיון פרויקט 3:
פרטי המזמין
פירוט ניסיון פרויקט 4:
פרטי המזמין
העלאת קובץ יחיד בפורמט PDF (עד 8MB) הכולל את פרופיל המועמד וניסיונו הקודם, המלצות, כל מסמך אחר שהמועמד סבור שיש בו כדי לשפוך אור על מומחיותו *
1. השימוש ברשימה ייעשה בהתאם להוראות כל דין, נוהל משרד הפנים וצרכי הרשות. ההחלטה על הכללת או אי הכללת מועמד באיזה מהתחומים ברשימה הינה בסמכותה הבלעדית של ועדת ההתקשרויות. 2. אין למועמד אשר התקבל לרשימה זכות קנויה לקבלת פניה להגשת הצעה לרשות ו/או זכות קנויה לקבלת הזמנות עבודה ו/או לחתימה על הסכם להענקת שירותים על ידו לרשות. 3. בהתאם לנוהל משרד הפנים, בסמכותה של ועדת ההתקשרויות לקבוע תנאי סף נוספים לגבי התקשרויות נקודתיות ו/או אמות מידה לבחינה, לרבות אמות מידה שאינן הצעת המחיר – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 4. כן רשאית ועדת ההתקשרויות לבקש מהמועמד לצרף שוב את המסמכים (כולם או חלקם) שצירף במסגרת הגשת מועמדותו בפניה זו. 5. בנוסף, בכפוף להוראות נוהל משרד הפנים, ועדת ההתקשרויות יכולה לקבוע כי היא פונה לקבלת הצעות גם למועמדים שונים אשר אינם נכללים ברשימה ו/או לקבוע כי לעניין פלוני אין טעם ו/או אין זה נכון ו/או אין זה לטובת הציבור, לעשות שימוש ברשימה ולפנות לקבלת הצעות שלא מהרשימה. 6. בסמכותה של ועדת ההתקשרויות ליצור ענפים או תחומים נוספים/מקבילים עם תנאי סף אחרים נוקשים או קלים יותר לפי שיקול דעתה הבלעדי ו/או לבטל את הרשימה ולהקים רשימה אחרת תחתיה ו/או לבטל תחומים/ענפים ו/או להוסיף תחומים/ענפים - הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי. 7. בכל פניה לקבלת הצעות פרטנית ימלא המועמד טופס לבחינת "ניגוד עניינים" אפשרי של יועצים בהתאם להוראות נוהל משרד הפנים 2/2011. בנוסף יהא על כל מועמד להמציא לרשות בפניה פרטנית אליו או טרם חתימת ההסכם : אישור בדבר קיום ביטוחים בהתאם לדרישות הביטוח של הרשות ו/או יועץ הביטוח מטעמה ; נוסח תצהיר בדבר קיום דיני עבודה בהתאם לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו - 1976 (הנוסחים יועברו על ידי הרשות למציעים). 8. מועמד אשר ועדת ההתקשרויות פנתה אליו לקבלת הצעה והצעתו נבחרה כהצעה הזוכה, יתבקש לחתום על הסכם אשר יוכן על ידי הרשות או על הזמנת עבודה לפי הצורך והעניין. 8א) ועדת ההתקשרויות תוכל לנפות מהרשימה: 8ב) מועמד אשר הרשות פנתה אליו לקבלת הצעה ואשר לא הגיש את הצעתו לרשות 3 פעמים נפרדות. 8ג) מועמד אשר אינו מחזיק עוד בתעודה/רישיון נדרש בהתאם לתחום אליו התקבל. 8ד) מועמד שנמסרה לו עבודה והוא לא ביצע אותה לשביעות רצונה המלא של הרשות. 8ה) מועמד המצוי בהליכי פשיטת רגל ו/או בהקפאת הליכים ו/או הליכי פירוק. 8ו) מועמד אשר הורשע בפלילים בתחום עיסוקו או שעבר עבירה שיש עימה קלון. 8ז) מועמד שנמצא שהוא מצוי בניגוד עניינים (לפי קביעת הרשות המקומית). 9. אין בקיומה של הרשימה כדי למנוע מהרשות לבצע התקשרויות בפטור ממכרז שלא בהתאם לתקנה 3(8), הכל בכפוף להוראות כל דין. 9. מובהר בזה כי על מועמד להימנע מניגוד עניינים בין עיסוקיו לבין פעילותו במסגרת השירותים שייתן לעירייה, וכי אסור לו להימצא במצב שיש בו אפשרות כלשהי לניגוד עניינים. על המועמד להודיע מיד לנציג/י העירייה על כל חשש לניגוד עניינים ולפעול לפי הנחיות העירייה, בהתאמה. 10. הרשימה ועדכוניה יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה.
נגישות